Πολίτες προς τον Αρχιεπίσκοπο: Ιστορική σας ευθύνη να μην χτιστεί τζαμί στον Βοτανικό

Πολίτες προς τον Αρχιεπίσκοπο: Ιστορική σας ευθύνη να μην χτιστεί τζαμί στον Βοτανικό

Όχι στο τζαμί στον Βοτανικό- Διαμαρτυρία από κατοίκους της περιοχής


EΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, δι’ ἑαυτήν ἀτομικῶς καί ὡς πληρεξουσίας Δικηγόρου κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιῶνος, ὡς καί τοῦ ἐν Βοτανικῶ (ὁδός Σπύρου Πάτση ἀρ. 127) ἑδρεύοντος Ἐξωρραϊστικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπουμένου ὑπό τῆς Προέδρου αὐτοῦ Καλλιόπης χ. Τζανῆ Μπελιᾶ.

ΠΡΟΣ: Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας κ.κ. Ἱερώνυμον Β’.
Κοινοποίησις: Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.

Μακαριώτατε,

Ἐπί τῇ σημερινῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων Σᾶς εὐχόμεθα ὁλοψύχως μακροημέρευσιν, ἀλλά καί παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας. Ἡμεῖς, ὃμως, ὡς ἐνεργόν μέρος τοῦ Χριστεπωνύμου ποιμνίου Σας, εἲμεθα δυσαρεστημένοι μαζί Σας.

ΔΙΟΤΙ:

Μᾶς ἀφίσατε ὡς Ὀρθόδοξον Ἓλληνα Λαόν εἰς τόν πλήρη ἀφανισμόν μας ἀφοῦ ἐπιτρέπετε, ἐκτός τῶν ἂλλων καί νά κτισθῆ εἰς τόν Βοτανικόν τό Ἰσλαμικόν Τέμενος, τοῦ ὁποίου ἡ κατασκευή καί ἡ ἐπιμονή εἰς αὐτήν σημαίνει οὐσιαστικά τήν ἃλωσιν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, τήν κατάργησιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καί τήν ἀλλαγήν τοῦ δημογραφικοῦ χάρτου τῆς Πατρίδος μας.

Σᾶς γνωστοποιοῦμεν διά τῆς παρούσης μας ὃτι μέ τήν πληρεξουσίαν δικηγόρον μας δέν ἐπαύσαμεν οὒτε κἂν ἐπ’ ὀλίγον νά ἀγωνιζώμεθα δικαστικῶς κατά τῶν σχετικῶν πράξεων καί ἀποφάσεων τῆς Διοικήσεως, ἐκκρεμουσῶν εἰσέτι αἰτήσεων ἀκυρώσεως τόσον εἰς τό Συμβουλιον τῆς Ἐπικρατείας ὃσον καί εἰς τό Διοικητικόν Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντες ταυτοχρόνως μηνύσεις διά πλείστας παραβάσεις καί παραλείψεις ὃλων τῶν ἐνεχομένων καί συνυπευθύνων ἁρμοδίων ὀργάνων.

Πλήν ὃμως παρά τήν ἐκκρεμοδικίαν, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τοῦ τεμένους, παρανόμως καί κρυφίως ἒχουν ἀρχίσει ἐντός τοῦ χώρου αὐτοῦ, ὂντος κοινοχρήστου πρασίνου κατά τό οἰκεῖον Προεδρικόν Διάταγμα, εἰς τόν ὁποῖον χῶρον παράκεινται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ὡς καί ὁ πρόσφατος Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος–Παναγίας Ἐλευθερώτριας καί παρατηροῦντες ταυτοχρόνως μετά βεβαιότητος ὃτι ἡ Κρατική Μηχανή, σύσσωμος, μηδέ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ἐξαιρουμένης, ὁδεύει καταλυτικῶς πρός πᾶσαν νόμιμον ἐνέργειάν μας, κωφεύουσα ἃμα καί εἰς τάς οἰκοδομικάς παραβάσεις τοῦ κτίσματος ἀπορρίπτουσα ταυτοχρόνως καί αἲτησιν πρόσφατον ἀναστολῆς τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς, ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, εἶναι πλήρως πλέον κατανοητόν ὃτι ἐπιδιώκεται ἡ «ἂρον-ἂρον» κατασκευή του «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν».

Οὓτω ἡ Διοίκησις παρακάμπτουσα πᾶν νόμιμον μέσον ἐπιδιώκει –περιέργως- τήν διά παντός τρόπου κατασκευήν τοῦ παρανόμου κτίσματος αὐτοῦ εἰς τόν συγκεκριμένον πολιτιστικόν μας χῶρον, ὣστε νά καταστήση κενοῦ περιεχομένου τάς ἀσκηθείσας αἰτήσεις ἀκυρώσεως καί ποινικάς διώξεις, ἀφοῦ ἐν τῶ μεταξύ πλέον θά τεθῆ εἰς λειτουργίαν αὐτο, καί αὐτονοήτως θά εἶναι πλέον ἀδύνατος ἡ διακοπή τῆς λειτουργίας του. Ληφθείτω ὑπ’ ὂψιν Σας ὃτι ἐπί τῆς παρακειμένης ὁδοῦ Πολυκάρπου ὑφίσταται ἀπό 14/8/2015 ὁ παράνομος ἂνευ οἱασδήποτε ἀδείας «ἐλέῳ» ἀλληλεγγύης καί μόνον καταυλισμός τῶν μουσουλμάνων, ἀνερχόμενος κατά τήν ἐπίσημον βεβαίωσιν τοῦ κ. Δημάρχου εἰς 2.200 ἂτομα.

Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται συστηματικῶς ἡ δημιουργία μιᾶς ΝΕΑΣ πρό τῶν ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.
Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ ἃλωσις τῆς πόλεως τῶν Ἀθηναίων, καί ἡ πολιτιστική μας συνοχή καί συνέχεια.
Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ δημογραφική ἁλλοίωσις τῆς Ἑλλάδος σταδιακῶς.
Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ κατάλυσις τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης.

Ἐπειδή εἲμεθα μέν δυσαρεστημένοι μαζί Σας, ὂχι ὃμως ἀπέλπιδες ἐνώπιόν Σας, ἀφοῦ φύσει καί θέσει ἐλπίζομεν εἰς τόν Θεόν μας καί εἰς τάς ἀξίας μας ἀφ’ ἑνός, ἐλπίζομεν ἀφ’ ἑτέρου καί πρός Ὑμᾶς, τονίζοντες Ὑμῖν τήν ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗΝ,

εὐσεβάστως:
Σᾶς καλοῦμεν νά μᾶς δεχθῆτε ὡς οἷον τε τάχιστα ἐντός τῆς ἑβδομάδος αὐτοπροσώπως ὣστε νά Σᾶς ἐκθέσωμεν τά θέματα καί τάς διαδικαστικάς μας ἐνεργείας.
Σᾶς καλοῦμεν ἐπίσης νά ἐνεργήσετε τά δέοντα ὑπό τήν Ἀρχιερατικήν Ἰδιότητά Σας ὣστε νά βοηθήσετε τόν Χριστεπώνυμον καί Ἓλληνα Λαόν Σας.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας, ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας, πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας.

Ἀθῆναι, 25/12/2016

Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Ο «Αλβανός” Αχιλλέας και οι ανθελληνικές προκλήσεις των αναθεωρητών της Ιστορίας

Η έκτη απόπειρα αναθεωρητισμού της Ιστορίας και οι