Προς κ. Μητσοτάκη: Η ἡγεσία σας θά σταθεῖ στό ὕψος των περιστάσεων;

Προς κ. Μητσοτάκη: Η ἡγεσία σας θά σταθεῖ στό ὕψος των περιστάσεων;

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

ΠΡΟΣ :

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργοῦ

Μέγαρο Μαξίμου Ἡρώδου Ἀττικοῦ 19

primeminister@primeminister.gr

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή πρός τον Πρωθυπουργόν της Ἑλλάδος.
Κύριε Πρωθυπουργέ ,

Χωρίς νά ἔχω κάποια ἰδιαίτερη πληροφόρηση πέραν αὐτῆς των ἀνοικτῶν πηγῶν των ΜΜΕ καί του διαδικτύου ( πολλάκις λόγω σκοπιμοτήτων μας παραπληροφοροῦν ) καί ἐκτιμῶντας ὅτι οἱ ἐξωτερικοί κίνδυνοι οἱ ὁποῖοι ἐλλοχεύουν εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι ,ἴσως νά εὑρισκόμεθα εἰς τό χειρότερον σημεῖον ἀπό το 1996 καί μετά σέ σχέση μέ τίς διεκδικήσεις των Τούρκων, ἀποφάσισα νά ἀπευθυνθῶ πρός ἐσᾶς καί νά σας προτρέψω μέ την ἐλπίδα ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά πράξη ἐάν καί ὅταν ἀπαιτηθεῖ κατά τον ἁρμόζοντα Ἑλληνικόν Τρόπον .

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐκ προοιμίου δέν ἀμφισβητῶ τον πατριωτισμόν οὐδενός , πόσο μᾶλλον του ΕΛΛΗΝΟΣ Πρωθυπουργοῦ .

Κύριε Πρωθυπουργέ , ὁ πατριωτισμός εἰς το παρελθόν δέν ἦτο ἔννοια παρεξηγήσιμος ἀλλά δηλωτική ὅλων ὅσων ἀγαποῦσαν την Ἑλλάδα μέ την ἱστορία της ,το Ἑλληνικόν Ἦθος καί Ἔθος ,τον Ἑλληνικόν Τρόπον , την σήμερον ἡμέρα ὅμως τινές ἐκφράζουν ἀπόψεις περί ἑνός νέου τύπου πατριωτισμοῦ ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τα ἀνωτέρω ξεπερασμένες καί ἀναχρονιστικές ἀξίες ὑποσχόμενοι περιβάλλον « πολυπολιτισμικό » καί συνθῆκες οἰκονομικῆς εὐημερίας ἔναντι της προσαρμογῆς μας στίς νέες συνθῆκες ,σέ μία Νέα Τάξη Πραγμάτων .

Κύριε Πρωθυπουργέ, προφανῶς γνωρίζετε ὅτι το Ἑλληνικό Πνεῦμα καί ὁ Ἑλληνικός Τρόπος μεγαλούργησε – διαδόθηκε στό κόσμο ὡς Οἰκουμενικός αὐτό ὅμως , δηλαδή ἡ οἰκουμενικότητα ,πόρρω ἀπέχει ἀπό την σύγχρονη Παγκοσμιοποίηση ,ἀπό το Globalization , ἀπό την Πολυπολιτισμικότητα ἀπό το μπόλιασμα πού ὑφιστάμεθα ἀπό την βίαιη εἰσβολή ἀλλοφύλων .

Ἀλήθεια κύριε Πρωθυπουργέ ἀναρωτηθήκατε , τί πολιτιστικά στοιχεῖα ἔχουν ὅλοι αὐτοί νά μας δανείσουν γιά νά τα ἐντάξουμε στόν δικό μας ἀξιακό κώδικα ; ἀναρωτηθήκατε ποτέ ἄν ὅλοι αὐτοί μποροῦν νά ἐνταχθοῦν ; ἀναρωτηθήκατε ἄν κάποτε ὡς ἕνα μικρόν σύνολον εἰς την ἀρχήν ,μεγαλύτερον ἀργότερα ὁπότε καί θά ἀποκτήσουν πολιτική ὀντότητα καί ἐκπροσώπησιν ἄν τότε αὐτοί θελήσουν νά ἐπιβάλλουν τον τρόπον ζωῆς των , τί θά συμβῆ ;
Ἀναρωτηθήκατε ποτέ Κύριε Πρωθυπουργέ γιατί ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι προστρέχουν καί μέ κάθε τρόπο ἐπιθυμοῦν νά εἰσέλθουν στήν Ἑλλάδα εἶναι οἱ περισσότεροι ἄνδρες καί ὅλοι σέ μάχιμη ἡλικία , οἱ βόμβες καί οἱ διώξεις λόγω πολιτικῶν ἀντιθέσεων διαλέγουν φύλλο καί ἡλικία ;
Κύριε Πρωθυπουργέ ,ἀναρωτηθήκατε ποτέ τί στάση θά τηρήσουν στήν ἀπευκταία περίπτωση ἐνόπλου ἀντιπαραθέσεως μας μέ την γείτονα ;
Κύριε Πρωθυπουργέ ,

Ὀμολογῶ ὅτι καί πρίν ἀπό καιρό μέ εἶχε προϊδεάσει ἡ στάση της Κυρίας … ἀδελφῆς σας ἁπλῆς Βουλευτοῦ καί τίποτα ἄλλο πού ΠΡΟΚΑΤΕΛΑΒΕ « την συμφωνία θά την τηρήσουμε καί θά την τιμήσουμε » καί ὄπισθεν της συντάχθηκε ὄχι ὅλη ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ …ἀλλά ἡ Κυβέρνηση …. ὡς νά ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος του Πρωθυπουργοῦ ἤ μήπως εἶναι ; ἤ αὐτή καθορίζει την ἐθνική γραμμή ;

Κύριε Πρωθυπουργέ , Ὁ φόβος εἶναι ἀνθρώπινο συναίσθημα ὅταν μάλιστα συνεπικουρεῖται ἀπό την ἀντίληψη … ὅτι ξέρεις ἄν στραβώσει το πρᾶγμα θά χάσουμε ὅλα τα κεκτημένα μας ….τότε γίνεται φοβία δηλαδή ἀρρώστεια.

Ἐπειδή το θέμα των Σκοπίων ἔκλεισε ὅπως ἔκλεισε καί δυστυχῶς καί ἐσεῖς τους χαϊδεύετε καί δέν τους δυσκολεύετε καί ἐπειδή δέν ἀποτελεῖ ἄμεση ἀπειλή σέ σχέση μέ τίς ἄμεσες διεκδικήσεις των Τούρκων ἀποφάσισα μετά καί τίς στό παρελθόν δηλώσεις της Κυρίας Μπακογιάννη ἀλλά καί συμβούλων σας … καί ὑπουργῶν της Κυβερνήσεώς σας πρόσφατα ,νά σας τίς ὑπενθυμίσω …

Ἡ Κυρία Μπακογιάννη εἶχε δηλώσει ὅτι : “Καί τί θέλετε, νά βγάλουμε τον Στόλο… ἔξω; Ὅποιος ἀπ’ τους πολιτικούς θέλει κάτι τέτοιο, νά βγεῖ καί νά το πεῖ ἀνοικτά ….. θεωρώντας ὅτι μπορεῖ, ὅπως νομίζει βεβαίως, νά μιλάει ἔτσι (ἐννοῶ μ’ αὐτό το ὕφος), καθ’ ὅσον νομίζει πώς ἔχει την ἀπόλυτο γνώση παντοῦ, γιά ὅλα τα θέματα!

Ἡ Κυρία Μπακογιάννη ἀναφέρθηκε ἔτσι ἐπιθετικά καί οὐσιαστικά ἔμμεσα ὑποτιμητικά, γιά την ὅποια ἄλλη ἄποψη ,δέν μέ ξενίζει ὅταν μέ την φαινομενική ἀστική εὐγένεια καί μέ τον , μέ ἤρεμη ἐκφορά λόγου ,τρόπον της ἐπιδιώκει κάθε φορά νά μηδενίσει την ὅποια ἄλλη, διαφορετική της δικῆς της, θέση καί ἄποψη, μέσα ἀπό την διάχυση μιᾶς ἄκρατης πολιτικῆς ἐπάρσεως, ὅπως καί ἑνός ἀχαλινώτου νεποτισμοῦ …. Διότι ἔτσι ἔχει συνηθίσει καί αὐτή ἡ ἕξις της ἔγινε δευτέρα φύσις … διότι μέ αὐτά τα κύρια πολιτικά χαρακτηριστικά ἔχει πορευτεῖ μέχρι τώρα .

Μιλώντας ἔτσι, ἄκρως ἀπαξιωτικά, προσβάλλει παράλληλα καί τους ὅποιους Στρατιωτικούς, μόνους εἰδικούς ἐπί του θέματος (ἀπό καθαρά τεχνική ἄποψη ἀσφαλῶς, ἄν δοῦμε το θέμα της ἐξόδου του Στόλου μας, πχ στό Αἰγαῖο, κλπ), ἀφοῦ αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι σχετικά ἐπαΐοντες , ὥστε νά μήν μας ἀποκλείσουν οἱ Τοῦρκοι μέ το Ναυτικό τους στίς Βάσεις μας, ἀπομονώνοντας τα νησιά μας στό ΒΑ, Α. καί ΝΑ Αἰγαῖο, ἀλλά καί ἀποκτώντας παράλληλα την κυριαρχία στόν Ζωτικό Χῶρο της Ἑλλάδος, πού λέγεται Αἰγαῖο!..

Ἕνας τέτοιος πολιτικός ( ἀνδρικός ἤ γυναικεῖος ) χαρακτῆρας ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι μόνον σέ αὐτόν ἐξ ἀποκαλύψεως δόθηκε ἡ ἀλήθεια καί συνεπῶς μόνον αὐτός κατέχει το πῶς σκέπτεται καί δρᾶ το Παγκόσμιο Πολιτικό Σκηνικό … τότε ἄν στό ἄτομο αὐτό ἐνυπάρχει καί το φοβικό σύνδρομο ( πού κατέχει πολλούς πολιτικούς ) ἀντιμετωπίσεως των Τούρκων ,τότε το ἄτομο αὐτό καθίσταται ἐθνικά ἐπικίνδυνο.

Συνεπῶς Κύριε Πρωθυπουργέ , ἐξετάζοντας το θέμα εὐρύτερα ἡ Κυρία Μπακογιάννη μέ το ὑποτιμητικόν της ὕφος ὑβρίζει ἔστω καί ἔμμεσα, τους Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες, Πολιτικούς,Στρατιωτικούς ΕΑ καί Πολῖτες , οἱ ὁποῖοι, ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη ἀπό την δική της καί θέλουν νά βγεῖ ὁ… Στόλος στό Αἰγαῖο καί δέν αἰσθάνονται ἤρεμοι ὅταν αὐτή ἥ ὁ Κος Ντόκος θά ἀποφασίσουν καί ὄχι ἡ ὑπεύθυνη Κυβέρνηση γιά το ἄν καί πότε ἀκριβῶς θά πρέπει νά βγεῖ ὁ Στόλος ἔξω .

Ἐσεῖς Κύριε Πρωθυπουργέ ἔχετε την ἰδίαν ἄποψιν ;

Κύριε Πρωθυπουργέ ,γνωρίζετε κάποιον μέ σώας τα φρένας πού νά ἐπιθυμεῖ τον Πόλεμο ; πόσο μᾶλλον οἱ Στρατιωτικοί πού γνωρίζουν τίς συνέπειες πού θά ἔχει ἕνας πόλεμος μέ την Τουρκία ,εἴμαστε λοιπόν ὅλοι οἱ ἐμεῖς οἱ ἀπόστρατοι ἀλλά καί οἱ Πολῖτες ,πού συμφωνοῦν μαζί μας ,εἴμαστε παρανοϊκοί ; εἴμαστε ἄφρονες ; ἐμεῖς δέν ἔχουμε οἰκογένειες ; τα δικά μας παιδιά δέν θά κληθοῦν νά ἀπαντήσουν στήν ἀπειλή;

Ἐμεῖς ἥ ποιός ἀπό ἐμᾶς προτιμᾶ το Πόλεμο ἀπό την Εἰρήνη ;

Οὐδείς !

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐκ των πραγμάτων ὁδηγήθηκα καί οἰκογενειακά περιέλαβα το σόι σας καί ἐλπίζω ἡ ἀδελφή σας , πού ἀρκετά μας ἔχει ταλανίσει , νά μή καθορίσει την Ἐθνική Γραμμή ,νά μή σας ἐπηρεάσει καί νά μή τηρήσετε καί τιμήσετε τίς ὅποιες ἀπόψεις της ὅπως στό Σκοπιανό .

Ἐσεῖς ὅμως Κύριε Πρωθυπουργέ δέν εἶσθε ἔτσι ἤ τοὐλάχιστον θέλω νά μήν εἶστε αὐτῶν των ἀντιλήψεων.

Κύριε Πρωθυπουργέ , το ἐρώτημα πού τίθεται σήμερα εἶναι :

Ἡ σημερινή μας ἡγεσία θά σταθεῖ στό ὕψος των περιστάσεων ἥ ὄχι ;
ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά μείνει στή ἱστορία ὡς Ἕλληνας , ὡς Ἕλληνας Πρωθυπουργός ἤ θά εἶναι ἕνας ἀκόμα πρωθυπουργός μιᾶς κάποιας κυβέρνησης της κουτσουρεμένης ἐπί των ἡμερῶν του Ἑλλάδος .
Την ἀπάντηση θά την δώσεις ἐσύ ὁ ἴδιος Κυριάκο Μητσοτάκη , ἐσύ καί ἡ κυβέρνησίς σου.

Οἱ καιροί οὐ μενετοί ,ἔχουμε ἤδη ἀργήσει ….

Νῖκος Γεωργόπουλος

Ἕλλην Πολίτης


  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζουν και τις θέσεις της ΠΡΩΙΝΗΣ.
  • Απαγορεύεται-με βάσει το ομοσπονδιακό Αμερικανικό Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές διατάξεις και την αντίστοιχη ελληνική νομοθέσια η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του άρθρου(ανάλυσης, ρεπορτάζ, κτλ) από άλλες ιστοσελίδες(blog, social media, facebook, etc) χωρίς έγγραφη άδεια.
  • Επιτρέπεται η διακίνηση (via e mail) του άρθρου MONON με την προσθήκη ενεργού link.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Archbishop Elpidoforos / Holy Eparchial Synod of Greek Orthodox Ecclecial / Hagia Sofia