Σύγκληση της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας τον Οκτώβριο (εκτός απροόπτου) και εκλογές νέων Ιεραρχών

Σύγκληση της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας τον Οκτώβριο (εκτός απροόπτου) και εκλογές νέων Ιεραρχών

 

Αθήνα 25 Ιουνίου 2021

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥ­ΠΟΥ

Συνήλθε επί διήμερο, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά τις δύο Συνεδρίες η Δ.Ι.Σ.:

– Κατήρτισε την Ημερησία Διάταξη της Τακτικής Συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκληθησομένης, συν Θεώ, από της 4ης έως της 8ης μηνός Οκτωβρίου 2021. Κατ’ αυτήν θα αναπτυχθούν τα ως κάτωθι θέματα:

  1. «Συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου εις το Εκκλησιαστικόν γεγονός», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.
  2. «Η αξία, η σημασία και η υπακοή εις το Συνοδικόν Πολίτευμα της Εκκλησίας», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος.
  3. «Επιστημονική και Θεολογική προσέγγισις του ιού της πανδημίας. Απαντήσεις εις θεωρίας συνομωσίας», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Επί πλέον, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα κληθεί να εγκρίνει και την δημοσίευση Κανονισμών, τους οποίους θα εισηγηθούν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, ενώ θα προβεί και στην πλήρωση των κενών Ιερών Μητροπόλεων.

–       Μελέτησε επισταμένως και ενδελεχώς το ληφθέν, διά του υπ’ αριθ. πρωτ. 246/25.5.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέως της Γ.Γ. Θρησκευμάτων, κείμενο με θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση» και ό­ρισε συνοδική αν­τι­προ­σω­πεία, αποτελούμενη από τους Σεβασμιωτάτους Συ­νο­δικούς Μητροπολίτες: Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ο­ρε­στι­ά­δος και Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νό και Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρα, η ο­ποία ε­πι­σκέ­φθηκε την Υ­πουργό Παι­δείας κ. Νίκη Κε­ρα­μέως το με­ση­μέρι της 24ης Ι­ου­νίου 2021 προ­κει­μέ­νου:

Α) Να την ευ­χα­ρι­στή­σει ε­πειδή, συμ­με­ριζόμενη την α­γω­νία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος ως προς την α­να­βά­θμιση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και την ί­δρυση και λει­τουρ­γία των από πολ­λών ε­τών α­να­με­νο­μέ­νων με­τα­λυ­κει­α­κών δο­μών μα­θη­τείας υ­πο­ψη­φίων Κλη­ρι­κών, των ο­ποίων την ί­δρυση είχε α­πο­φα­σί­σει κατά τα έτη 2014 και 2017 η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Ι­ε­ραρ­χίας, προ­χώ­ρησε στην κα­τά­θεση του εν λόγω Νο­μο­σχε­δίου, ύ­στερα από πολλά χρό­νια συ­ζη­τή­σεων και προ­σπα­θειών.

Β) Να ε­πι­δώ­σει προς την κ. Υπουργό ε­πι­στολή της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου διά της ο­ποίας γνω­ρί­ζει τις α­πο­φά­σεις Της περί:

α) τρο­πο­ποι­ή­σεως της προ­γε­νεστέ­ρας από 20ής Α­πρι­λίου ε.έ. Α­πο­φά­σεώς Της ως προς την συ­ζή­τηση του Νο­μο­σχε­δίου από την Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας του μη­νός Ο­κτω­βρίου ε.έ. και τούτο λαμ­βά­νον­τας υπ’ όψιν την ήδη γε­νο­μένη πα­ρου­σί­αση του Σχε­δίου Νό­μου στο Υ­πουρ­γικό Συμ­βού­λιο και την εν­τός των προ­σε­χών η­με­ρών κα­τά­θεσή του σε δη­μό­σια δι­α­βού­λευση, κα­θώς και την εκ­πε­φρα­σμένη βού­ληση της Πο­λι­τείας, σε α­νώ­τατο μά­λι­στα κυ­βερ­νη­τικό ε­πί­πεδο, για τον ε­ξορ­θο­λο­γι­σμό των Α­νω­τά­των Εκ­παι­δευ­τι­κών Ι­δρυ­μά­των της Πα­τρί­δος μας, καθώς και την θέσπιση της «ε­λά­χι­στης βά­σης ει­σα­γω­γής», με προφανή συνέπεια τον ά­μεσο κίν­δυνο μη ει­σα­γω­γής νέων φοι­τη­τών στις Α­νώ­τα­τες Εκ­κλη­σι­α­στι­κές Α­κα­δη­μίες,

β) συμ­φω­νίας, επί της αρ­χής, με το «Σχέ­διο Νό­μου για την Εκ­κλη­σι­α­στική Εκ­παί­δευση», εφ᾿ όσον ως προς το με­γα­λύ­τερο μέ­ρος του (άρ­θρα 1-60), το ο­ποίο α­φορά στην Δευ­τε­ρο­βά­θμια Εκ­κλη­σι­α­στική Εκ­παί­δευση και τις Σχο­λές Μα­θη­τείας Υ­πο­ψη­φίων Κλη­ρι­κών, έ­χει ήδη α­πο­φαν­θεί το Σώμα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος κατά τα έτη 2014 και 2017, και

γ) κα­τα­θέ­σεως δε­κα­τεσ­σά­ρων (14) συγ­κε­κρι­μέ­νων προ­τά­σεων προς την Κυ­βέρ­νη­ση, οι οποίες αφορούν σε τρο­πο­ποί­ηση δι­α­τά­ξεων του εν θέ­ματι Νο­μο­σχε­δίου, σύμ­φωνα με τις ει­ση­γή­σεις της αρ­μό­διας Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως, της Τρι­με­λούς Ε­πι­τρο­πής για τις Α.Ε.Α. και των Υ­πο­μνη­μά­των των Α­νω­τά­των Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Α­κα­δη­μιών.

–       Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος περί της δι­ορ­γα­νώ­σεως Ε­πε­τει­α­κής Συ­ναυ­λίας στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο Στά­διο, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ε.έ., επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ε­τών από την έναρξη της Ε­θνι­κής Επαναστάσεως το έ­τος 2021.

–       Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών και εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου, την ανακήρυξη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα ως προστάτου των Ελλήνων Εφέδρων Αξιωματικών.

–     Ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Τέλος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να συγκληθεί κανονικά και περί τα μέσα του ερχομένου μηνός Ιουλίου.

 

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΣ 

 

Χθες 23.6.2021 περί ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά την εκδίκαση από το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό διά πρεσβυτέρους, διακόνους και μοναχούς Δικαστήριο πειθαρχικής υποθέσεως κληρικού (εφημερίου) της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ο κατηγορούμενος, μετά την ανακοίνωση σε αυτόν της απορρίψεως της εφέσεώς του κατά της πρωτοβάθμιας ποινής της καθαιρέσεως και επαναφοράς του στην τάξη των λαϊκών, κινήθηκε προς τους Μητροπολίτες, μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου και τον γραμματέα του, και άρχισε να ρίχνει καυστικό υγρό εναντίον τους από δοχεία, που είχε μαζί του. Εξ αιτίας της επιθέσεώς του υπέστησαν εγκαύματα οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Πρόεδρος του Συνοδικού Δικαστηρίου, Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου, και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Σεβαστιανός Σωμαράκης, Γραμματέας του Συνοδικού Δικαστηρίου.

Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την αποτροπιασμό Της για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό επιθέσεως, πολλώ δε μάλλον επειδή εμπλέκεται πρώην κληρικός, εκφράζει την συμπάθειά Της προς τους τραυματίες και δέεται υπέρ της ταχείας αποκαταστάσεως της υγείας τους. Η Ιερά Σύνοδος και έκαστος εκ των μελών Της εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον τραυματισθέντα αστυνομικό φρουρό, ο οποίος έδρασε με προσωπικό κίνδυνο ζωής και συνέλαβε τον δράστη, προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ, που κατέφθασαν αμέσως και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Λαϊκό και ΚΑΤ, το οποίο, παρά την τεράστια και διαρκή καταπόνησή του κατά την παρούσα περίοδο της πανδημίας, συνέδραμε αποτελεσματικώς, υπερβάλλοντας τις δυνάμεις του καθώς και την Ελληνική Αστυνομία για την ταχύτατη επέμβασή της.

Ευχαριστεί ιδιαιτέρως την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν με τον Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, επιδεικνύοντες αμέριστο και προσωπικό ενδιαφέρον για τα θύματα της επιθέσεως.

Εκ της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος


  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζουν και τις θέσεις της ΠΡΩΙΝΗΣ.
  • Απαγορεύεται-με βάσει το ομοσπονδιακό Αμερικανικό Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές διατάξεις και την αντίστοιχη ελληνική νομοθέσια η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του άρθρου(ανάλυσης, ρεπορτάζ, κτλ) από άλλες ιστοσελίδες(blog, social media, facebook, etc) χωρίς έγγραφη άδεια.
  • Επιτρέπεται η διακίνηση (via e mail) του άρθρου MONON με την προσθήκη ενεργού link.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Εμπαιγμός!

Η κοροϊδία με «το πρώτο ένσημο» και η